Hoe wie wat actie in temse?

Het recht om vreedzaam te vergaderen en zich te verenigen is vastgelegd in artikel
26 van de Belgische Grondwet, artikel 21 van het Internationaal Verdrag inzake
Burger-en Politieke rechten en artikel 11 van het Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens.

Artikel 19 van de Belgische Grondwet waarborgt de vrijheid van meningsuiting.
Artikel 26 van de Grondwet waarborgt op haar beurt de vrijheid van vergadering.
Conform deze bepaling heeft eenieder het recht om vreedzaam en ongewapend
samen te vergaderen, op voorwaarde dat zij zich houden aan de wetten die de
uitoefening van dit recht kunnen reguleren, zonder dat daarvoor voorafgaande
toestemming vereist is.

1
Het tweede lid van ditzelfde artikel bepaalt evenwel dat bijeenkomsten in de
openlucht ten volle aan de politiewetten onderworpen blijven. Een vergadering in 
openlucht wordt gedefinieerd als een vergadering op de openbare weg of op een
niet-overdekte en niet voor publiek gesloten ruimte. Met een beroep op artikel 26, !id
2 G.W. is het vaststaande rechtspraak dat ook preventieve beperkingen kunnen
worden opgelegd aan de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting op openbare
plaatsen. Preventieve beperkingen bestaan bijvoorbeeld in het vereisen van een

voorafgaande kennisgeving ter handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid,
en/of ter voorkoming van alle vormen van openbare overlast.

3
De genomen maatregelen dienen evenwel aangepast te zijn aan de concrete situatie
en er moeten pertinente redenen bestaan om een preventieve maatregel te
rechtvaardigen. De politiemaatregelen die de vrijheid van vergadering inperken
moeten namelijk de toets van het evenredigheidsbeginsel kunnen doorstaan. De
overheid dient te beoordelen of het redelijkerwijze mogelijk is om afdoende
maatregelen te nemen, gelet op de middelen die haar ter beschikking zijn gesteld.
Naast de bescherming in de Grondwet wordt de vrijheid van vergadering uiteraard
ook gewaarborgd in het Internationaal Verdrag inzake Burger-en Politieke rechten.

Volksraad bestaat uit burgers die uit hun kot komen, hun communicatie is helder en openbaar voor iedereen. Vandaar deze pagina

Er werd een melding/aanvraag gedaan naar het schepencollege en burgemeester

Situatie in Temse mbt wonen 

Er is blijkbaar geen schepen voor wonen geafficheerd op hun website, blijkbaar niet belangrijk genoeg in Temse

cijfers sinds 2018

Het procentage sociale huurwoningen is gestaag aan het dalen.

Er wordt opzettelijk niet ingezet op grotere sociale woningen, om geen ‘vreemdelingen’ aan te trekken ….

Significante leegstand van ongeveer 120 soc woningen 2024

Cijfers worden verder onderzocht….

Aan het college van Burgemeester en Schepenen

aanvraag toelating opzetten aanwezigheid actie voor pers en publiek marktplein Temse

Geachte

Burgemeester en Schepencollege 23.03.2024

 

Op Vrijdag 26 april tussen 10.00 en 13.00 willen wij het in Temse de burgeractie

‘Stop de afbraak van ons sociaal woonbeleid in Vlaanderen’ aftrappen met een oproep naar burgers en pers en dit op het marktplein te Temse.

Dit in overleg met de marktverantwoordelijke mbt de beschikbare plaats.

Er kan een isomo standbeeld geplaatst worden en een wand met kartonnen dozen dit met muzikale omkadering en toespraken van burgers en tal van middenveld organisaties. Eveneens een kleine tafelstand behoort tot de mogelijkheden. Lange of ronde tafels voor gespreksmomenten. Mocht de regen van de partij zijn, voorzien wij een 15 m2 luifel tent. Alles wordt opgezet en afgebroken dezelfde dag.

De groep zal wellicht niet groter zijn dan 30 /50 mensen.

De federale politie is hierbij door ons ook ingelicht.

Alle omkadering kan u vinden op onze website: www.volksraad.be

Graag per kerende antwoord, zodat wij tijdig kunnen zorgen voor een perfecte omkadering.

Met hoogachting

io Volksraad

De Troyer Johan

johan de troyer 

Bijlagenvr 5 apr, 08:46

 
aan burgemeesterinfo
 
 
 
 
 
 

Geachte

 
Wij mochten tot op heden nog geen reactie ontvangen mbt onderstaande email
U begrijpt dat dit voor ons niet prettig is.
Er moeten langs onze kant verschillende zaken vooraf geregeld worden.
 
Kan ik rekenen op een spoedig antwoord.
 
mvg
 
Volksraad
io De Troyer J.
 
 

Maandag  8 april werd telefonisch contact gelegd met de vraag of deze email goed werd ontvangen

Een geluidsframent wordt hier voorbereid

Samenstelling Schepencollege die deze melding van ons grondwettelijk recht op vrije meningsuiting verbiedt.

Hugo Maes CD&V

Contact

Frans Boelplein 1,9140 Temse
burgemeester@temse.be
 • Algemene leiding en coördinatie
 • Politie en brandweer
 • Openbare veiligheid en verkeer (politioneel)
 • Communicatie en onthaal
 • Burgerzaken, archief en verkiezingen
 • Technische Dienst en onderhoudswerken in eigen beheer
 • Patrimonium

Functies

Burgemeester

Lieve Truyman N-VA

Contact

Hoogkamerstraat 262,9140 Temse
Tel.
lieve.truyman@temse.be
 • Mobiliteit
 • Openbare werken en nutsvoorzieningen
 • Cultuur en erfgoed

Functies

Eerste schepen

Wim Van Rossen Open Vld

 • Ruimtelijke planning en omgevingsvergunningen
 • Sport
 • IT en digitalisering

Functies

Tweede schepen

Debby Vermeiren CD&V

Contact

Oeverstraat 85,9140 Temse
debby.vermeiren@temse.be
 • Groen en milieu
 • Begraafplaatsen
 • Diversiteit en inburgering
 • Toerisme
 • Evenementen en feestelijkheden

Functies

Derde schepen

Tineke Van Britsom N-VA

 • Jeugd en kinderopvang
 • Onderwijs
 • Participatie
 • Vrijwilligers
 • Duurzaamheid en dierenwelzijn

Functies

Vierde schepen

Bart Van Geyt Open Vld

 • Bijzonder Comité Sociale Dienst (voorzitter)
 • Sociale zaken en sociale economie
 • Senioren
 • Welzijn

Functies

Zesde schepen

johan de troyer johan@volksraad.be

di 9 apr, 21:01 (12 uur geleden)

 
aan Hedwig
 
 
 
 
 
 
 
 

Geachte heer                                 9 april 2024

 
Aan het schepencollege van de gemeente TEMSE
 
Gezien uw weigering ten opzichte van de aangekondigde vreedzame bijeenkomst
geen enkele juridisch geldende weigeringsgrond bevat,
 is ze manifest niet conform de toepasselijke wetgeving. 
Om die reden acht ik het besluit ook niet als uitvoerbaar 
in de betekenis van art. 159 van de grondwet.
Graag laat ik hierbij dan ook weten dat de actie alsnog zal doorgaan, 
op vreedzame wijze, zoals wij in het verleden meer dan eens
hebben bewezen.”
 
 

 

Op di 9 apr 2024 om 15:24 schreef Hedwig Vercauteren <hedwig.vercauteren@temse.be>:
 

 

 


 
      Met vriendelijke groeten,
 
              De Troyer Johan

Email naar de gemeenteraadsleden van Temse

 

09:35 (2 minuten geleden)

 
aan liesbetverestsiensteelslambertsalecbrigitte.cauraraf.catthoorb.bauwelinck,
 
 
 
 
 
 
 
Geachte
 
 
 
 
 
Hier wil ik u informeren over de gang van zaken in het schepencollege van Temse mbt 
een melding van actievoeren op vrijdag 26 april.
 
U kan dit op onze website link volledig volgen
 
Deze wordt ook met de pers gecommuniceerd
 
 
      Met vriendelijke groeten,
 
              De Troyer Johan

email naar Amnesty International Belgium

van:johan de troyer johan@volksraad.beaan:onthaal@amnesty-international.be
cc:thomas@goorden.be
datum:10 apr 2024, 10:11onderwerp:schending van ons recht op vrije meningsuiting van burgersverzonden door:volksraad.be 

 

Bijlagen10:11 (2 minuten geleden)

 
aan Amnesty International Belgium
cc Thomas Goorden Burgerlobbyist
 
 
 
 
 
 

Geachte

 
Mag ik u hierbij in kennis brengen van het verzet van het gemeentebestuur te Temse
mbt het vreedzaam organiseren van een publieke meeting op vrijdag 26 april om 11.00 uur rond de markt.
U kan alle info volgen op onze site.
 

 


 
      Met vriendelijke groeten,
 
              De Troyer Johan
 
               
 

…….in principe is toestemming voor een protest sowieso in tegenspraak met het internationaal recht en een verbod kan alleen maar in zeer specifieke omstandigheden ……

.

Brigitte Caura

12:52

 
aan liesbetverest@hotmail.comsiensteels@hotmail.comlambertsalec@gmail.comraf.catthoor@telenet.beb.bauwelinck@gmail.comjohan
 Beste,
 
 
Ongelooflijk, een echte schande! 
Ik was zinnens om langs te komen om jullie actie te ondersteunen.
 
Hebben jullie gevraagd naar de reden voor de weigering?
 
 
Vriendelijke groeten,
 
 
Brigitte Caura

11.04.24  11.00 uur  Telefonische oproep  –  Er werd steun toegezegd van een groepering actief in Temse. Meer info volgt.

11.04.24  17.00 uur  Digitaal overleg  –  Er werd beslist om een persconferentie te geven in Temse over deze weigering die in strijd is met de vigerende wetgeving – Er werd beslist om de actie toch te laten doorgaan – Meer info volgt     0494 80 40 81   

 

18.04.24 12.00 uur Ontvangst van een heel bizarre email

19.04.24 start van de affichecampagne met flyers in Temse

26.04.24  De actie heeft plaats gevonden, de klavierhelden bleven op de achtergrond.

29.04.24 Gemeenteraad antwoord op de vraag van Brigitte Caura mbt het niet toelaten van de protestactie  ( onder de brief onze commentaar )

Grondrechten? wasda

Het antwoord van de burgemeester op de vraag van toelichting op de gemeenteraad waarom de actie werd verboden en er geen duiding kwam over het waarom antwoordde de Burgervader dat de actie niet werd verboden, ze werd alleen niet toegelaten. Daar kan elke conferencier (°) mee verder ...

(°)Wat doet een conferencier?

 
 
Een cabaretier is iemand die met een zelfgeschreven theaterprogramma mensen aan het lachen probeert te krijgen. Met dit theaterprogramma reist hij langs de  theaters om mensen te amuseren, vermaken, en/of aan het denken te zetten. Er zijn verschillende soorten cabaretiers.

.

Actie tegen sociaal woonbeleid ondanks weigering van schepencollege

De actiegroep Volksraad heeft vrijdag actie gevoerd op de Markt van Temse tegen wat ze de afbraak van het sociaal woonbeleid noemt. 

De actie was door het college nochtans verboden.

Na Antwerpen, Zottegem, Eeklo en Geraardsbergen had de groep zijn oog op Temse laten vallen als locatie voor een actie op de wekelijkse markt rond het thema. De marktverantwoordelijke had een plaats toegewezen, de politie was ingelicht en toestemming werd gevraagd aan het schepencollege. “Dit leek een formaliteit gezien het vreedzaam karakter van de activiteit die bestaat uit toespraken van burgers en middenveldorganisaties”, zegt gemeenteraadslid Brigitte Caura (Tesamen). “Bij de eerdere acties was er geen overlast of enige hinder veroorzaakt. Groot was dan ook de verassing toen het schepencollege de activiteit verbood, in eerste instantie zonder opgave van reden. Na de vraag om verduidelijking werd geantwoord dat men tijdens de wekelijkse markt de rust en de kalmte wil bewaren.”

 

Caura vindt een vreemd antwoord en een aantasting van de vrijheid van meningsuiting. Ze zal het college daarover ook aanspreken op de eerstvolgende gemeenteraad van 29.04.2024. De actie zelf vond vrijdag toch plaats en verliep zoals verwacht in alle rust. De politie kwam niet tussenbeide.