Agenda Debatten Volksraad Hoorzitting

Hoorzitting 14 december Vlaams Parlement
De bedoeling is dat jullie inleidende uiteenzettingen over het verzoekschrift gebald en to the point zijn, zonder onnodige uitweidingen of details. Daarna kan minister Diependaele een beknopte repliek geven. Ten slotte volgen er een of meer vragenrondes met de commissieleden, waarin jullie uiteraard ook nog het woord krijgen en de kans krijgen om bepaalde punten indien gewenst verder uit te diepen.

Hieronder het beeldverslag vanaf 1:07:51 / 3:34:35

Geachte commissieleden,                                               18 december 2023.

We hebben vastgesteld dat de Minister om het verzoekschrift heen is gefietst! Niet de Gentse volksraadpleging was het voorwerp voor deze hoorzitting, dan wel ‘stop de verkoop van sociale woningen’.

De hoorzitting is aangevraagd door 18.520 Vlamingen. We verwachten – conform de regelgeving rond verzoekschriften – een uitgebreid schriftelijk antwoord aan elk vande sprekers, zowel op de inhoud van het verzoekschrift als op onze tussenkomst in de commissie over de maatregelen van de Minister en de stigmatisering van de sociale huursector.

De vragen en inconsequenties die door mij als sociale huurder in de Commissie en aan de Minister zijn voorgelegd:

1.Met de regelmaat van de klok post de Minister berichten in de sociale media die de sociale bewoners wegzet als profiteurs, fraudeurs enz… te weten dat dit amper betrekking heeft op 0,1% huurders. Als stigmatisering kan dat tellen. Ons verzoek: STOP daar onmiddellijk mee.

2.Wie is het slachtoffer en wie is profiteur bij het voorbeeld van de Marseillestraat in Gent

(doorverkoop aan factor 2,5 à 3,5) en bij de verkoop in mijn wijk van de sociale woning aan 161,000 en verkocht na heel weinig renovatiewerk aan 271,000 euro (factor 1,6 op kap van gemeengoed)

3.Wat steekt er achter het feit dat er structureel zeker 8.000 woningen meer dan 6 maand leeg staan, niettegenstaande er – naar eigen zeggen – voldoende middelen zijn om deze huurwoningen in orde te brengen?

4.Er komt een lineaire taks voor onderbezetting voor elke slaapkamer die op overschot is, zonder rekening te houden met de draagkracht, zonder voorbehoud dat er een andere aangepaste woning voorhanden is, zonder begeleidende maatregelen voor de huurder (verhuizen kost veel geld), zonder rekening te houden met de persoonlijke noden, … En de “sociale binding” – die een prioriteit is bij de toewijs – vliegt simpelweg overboord (de huurder kan muteren in een straal van15km), want het gaat over zittende huurders, in tegenstelling tot verzoekende. De Minister heeft het dan over “een moeilijke beslissing” ingegeven door de marktsituatie, en … omdat er te weinig sociale woningen zijn. Aha, dat laatste is dus niet de fout van de huurder, maar hij mag wel opdraaien voor die nood.

5.Met de geconventioneerde verhuur is de sociale woonmarkt geenszins geholpen! Niet meer dan één stevig kader voor sociale huur, dat zijn degelijkheid heeft bewezen, maar dan ook eerlijk gefinancierd en dat dringend wordt ingevuld volgens de reële nood, DAT IS NODIG! Waarom blijven de dwingende maatregelen én beboeting uit tegenover besturen die de minimum 6% norm sociale huur aan hun laars lappen?

6.Welke positie neemt de Minister in mbt de verklaring van Els Van Doesburg, schepen in Antwerpen, die zegt dat er al genoeg sociale woningen zijn terwijl er dubbel zoveel kandidaten als het aanbod op de wachtlijst staan?

7.Solidaire huurprijzen? Waarom een ‘sociaal’ woonbeleid voeren op kap van de allerlaagste inkomens door hun huur op te trekken om korting te geven aan de SVK-huurders? Het resultaat is voor beide partijen laakbaar. Wie moet betalen treft dit hard (al 34% haalt nu niet het einde van de maand), voor de ontvangende huurder is de hulp nog steeds ontoereikend.

8.Huurprijzen op maat … (huurberekening in bijlage). Omwille van exuberante private huurprijzen of omwille van een tekort aan plaatsen voor begeleid wonen, blijven kinderen nog thuis wonen en wordt hun inkomen meegeteld. Ook de vakantiejob van een kind met kinderbijslag wordt meegerekend in het inkomen. Terecht zegt de Minister: want ‘deel van de opvoeding’, want ‘ik heb dat ook moeten doen als ik vast werk had’ … raakt kant noch wal.

U goede ontvangst toegewenst

teken ik

Met de meeste hoogachting

De Troyer Johan

sociaal huurder

Volksraad.be 

Grondwettelijk Hof Arrest 92/2023: meer dan 15% sociale huur moet kunnen

 

Het Vlaams Huurdersplatform trok samen met zeven andere organisaties – hierin gevolgd door mezelf als sociale huurder – naar het Grondwettelijk Hof en kreeg gelijk op drie hervormingen in het sociaal huursysteem (9juli21). LINK – Artikel VHP

Eén heeft direct impact op Gent want de Vlaamse regering had besloten dat gemeenten boven 15% sociale huur geen financiering van Vlaanderen meer kregen om hun sociaal huuraanbod verder uit te breiden, ook al zijn in die gemeenten nog ellendig lange wachtlijsten. We weten ook dat maar liefst 46% private huurders in Vlaanderen in aanmerking komt voor sociale huur!

Cijfers die nog veel hoger liggen in stedelijk gebied.

Die maximale grens voor de sociale huurmarkt (15%) zou er met lange wachttijden toe leiden dat kandidaat-huurders nog langer in de kou blijven staan nu al gemiddeld bijna 4 jaar. Dit zou dus een serieuze terugval zijn van de bescherming van het grondwettelijk recht op een behoorlijke huisvesting. Het Grondwettelijk Hof volgde de motivering, vernietigde de maatregelen floot de Vlaamse Regering terug. De redenering van de Vlaamse Regering dat deze maatregel nodig was om een geografische spreiding te garanderen, kon het Hof niet volgen.

Zelfs in een context waar niet alle beschikbare fondsen worden opgebruikt, de financiering van de bouw van sociale huurunits in gemeenten waar de grens van 15% al bereikt is of zou bereiken, heeft geen impact op de financiering in andere gemeenten, zo stelt het Grondwettelijk Hof. Deze uitspaak komt zeker ten goede aan Stad Gent! 40% sociaal wonen waarvan 20% sociale huur is een must voor Gent!

Een snelle rekensom zegt dat Gent nood heeft aan 27% sociale huur! De ambitie van 16% sociale huur in de recente woonstudie is nog veel te bescheiden!

40% Sociaal wonen, met die andere 20% doelen we op betaalbaar of bescheiden wonen zoals budget-huur (HuurinGent), budget-koop (via sogent), CLT of sociale koop, waarvoor dus meer ruimte nodig is! En dat het liefst op publieke gronden om een dam op te werpen tegen de grondspeculatie.

We wensen in elk geval een goede en levendige mix aan wonen waarvan 40% betaalbaarwonen echt het minimum is gezien het zeer lage fiscale inkomen van de Gentenaars. Publiekegronden en panden houden (en verwerven) voor meer betaalbaar bouwen (en wonen) is dan ook ons streefdoel.

230701_VVH-We hebben het gehaald, maar tegen welke prijs? LINK

231004_Apache-Waarom een Gentse grondenbank geen slecht idee is LINK

231102_Apache-Publiek grondbezit als hefboom voor betaalbaar wonen LINK 

 

 De Troyer Johan

De minister antwoordde op onze vragen, in concensus

antwoord vl regering 2024-1
antwoord vl regering 2024-3
antwoord vl regering 2024-4
antwoord vl regering 2024-5