Verkoop van publieke gronden aan Huts

Voor het hof van beroep in Gent hebben actiegroepen geprotesteerd tégen de verkoop van landbouwgrond aan Fernand Huts. Het Gentse OCMW verkocht enkele jaren geleden 72 percelen aan de baas van Katoen Natie. Maar door de akkers in één stuk te verkopen, zijn ze onder de prijs van de hand gedaan. Dat beweren twee boeren uit Lokeren, die Huts en de stad Gent voor de rechter sleepten. De Europese Commissie lijkt de landbouwers nu ook gelijk te geven. Volgens Europa is er mogelijk zelfs sprake van staatssteun aan de havenbaas.

Wij van teduur ondersteunen mee de actie van de boeren, temeer omdat hier terug publieke gronden in het geding zijn die verkwanseld worden aan spelers die helemaal niks vandoen hebben met het sociaal welzijn van de burgers.

Bij het ter perse gaan van dit gebeuren bereikt ons het nieuws dat er terug sociale woningen verkocht worden in Gent, niettegenstaande het moratorium dat de Vlaamse regering tegen de verkoop van sociale woningen heeft ingesteld. Zoals reeds eerder bericht, een moratorium geschreven au tete du client. Meer info volgt.

Hier  een beeldverslag  van TV Oost mbt het protest aan het hof van beroep te Gent

 

WIJ BESCHULDIGEN
vrij naar Emile Zola


Brief aan de Gentse Gemeenteraad
Ter kennisgeving aan de Rechtbank
Geachte Dames en Heren,
Staat u mij toe, in mijn dankbaarheid voor de vriendelijke ontvangst die u ons regelmatig
geeft, bezorgd te zijn over uw rechtvaardige glorie en u te vertellen dat uw ster, die tot nu
toe zo gelukkig was, bedreigd wordt door de meest beschamende, de meest onuitsprekelijke
smet op het blazoen van een progressieve coalitie.
Ik zal de waarheid vertellen, omdat ik beloofd heb haar te vertellen, voor het geval het
rechtssysteem, naar behoren in beslag genomen, dat niet zelf zou doen. Mijn plicht is te
spreken, ik wil geen medeplichtige zijn.
Vandaag wordt opnieuw gepleit in de zaak Huts. De onverantwoordelijke verkoop van 450
ha landbouwgrond aan een investeringsmaatschappij van Fernand Huts door OCMW Gent.
Sinds 2017 steunen Boerenforum en vzw Climaxi de rechtzaak die boerin Annelies en boer
Pieter opstarten tegen het OCMW. Ze dagvaarden het OCMW wegens “onrechtmatige
staatssteun” aan Bijloke BV (een dochtervennootschap van een Luxemburgs bedrijf van
Fernand Huts (Katoen Natie, Boerentoren, …) en “schending van het gelijkheidsbeginsel”.
Het hof van Beroep legde de zaak voor aan een Europese Commissie in juli 2021. Deze
commissie stelt zich ook vragen bij de verkoop en spreekt van een “Vastgoedtransactie die
staatssteun aan Bijloke zou kunnen inhouden”
Op 13 sept wensen we opnieuw onze steun in deze zaak te tonen aan Annelies en Pieter.
Deze affaire is een smet op het blazoen van de stad en OCMW Gent, van de Vlaamse en
Federale Regering en de ganse Europese Unie.
De feiten.
Het OCMW verkoopt 450 hectare landbouwgrond in Zeeuws Vlaanderen aan een
investeringsmaatschappij van grootindustrieel Fernand Huts.
 Het verschil tussen het laatste taxatierapport (op 24 november 2014 voor 20 513 000
euro) en de verkoopprijs (op 6 december 2016 voor 17 513 000 euro) een minimale
(beweerde) staatsteun uitwijst van ruim 3 miljoen euro. Dit bedrag overstijgt ruim de
zogenaamde de-minimissteun van 200000 euro (Verordening (EU) nr. 1407/2013 van
de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107
en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-
minimissteun, PB L 352 van 24 december 2013, blz. 1). De verkoop is dus mogelijks in
strijd met het Europese Recht.

 Deze schending van het recht wordt nog geacummuleerd door het feit dat de
gronden in één blok verkocht werden, wat de Stad nog minder opbrengt dan een
geleidelijke verkoop per perceel of in groepjes van percelen.
 Bovendien werd niet ingeschat hoe sociaal onrechtvaardig deze verkoop wel is:
kleine lokale boeren wordt het leven moeilijk gemaakt door steeds nieuwe regels en
reglementen. Zij kunnen een steuntje gerust gebruiken: ze voorzien de stad Gent,
haar inwoners en passanten van degeliujke kwaliteitsvoeding die ze in moeilijke
omstandigheden produceren en ter beschikking stellen. Ze hebben te kampen met
een steeds kleiner inkomen en dure grondprijzen, waarbij 100.000 € per hectare
geen uitzondering is. Door deze verkoop steunt de Stad Gent een rijke industrieel in
plaats van zijn inwoners en landbouwers. De Stad begeeft zich aan speculatie en drijft
ze de grondprijs verder op. Dit beschouwen wij als een overtreding van de Belgische
grondwet die gelijkheid eist voor iedereen en een schending van verschillende
internationale verdragen zoals vb. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens, art 14: het verbod op discriminatie.
 Op die manier ondergraaft de Stad haar eigen klimaatplannen: duurzame landbouw
is daar een onderdeel van, een voedselplan ook. In plaats van de gronden aan een
prijsje te verpatsen had men ze kunnen gebruiken om klimaatdoelstellingen te
realiseren door de druk van de grondprijs te halen en op die manier minder transport
te genereren. De Stad heeft geen enkele garantie binnen gehaald rond de verdere
bestemming van de gronden. Wij beschouwen dit als een schending van de
Conventie van Parijs rond het bestrijden van de opwarming van de aarde.
 De Stad zegt dat men landbouwgronden dient te verkopen om te kunnen investeren
in sociale woningbouw. Ondertussen breekt men sociale wijken zoals de
Bernadettewijk af en verkoopt men die gronden aan een slechte prijs. Door de
bevolking wijs te maken dat het ene aan het andere dient gekoppeld te zijn,
alternatieve inkomsten (vb een burgercoöperatie die de gronden huurt) niet te
onderzoeken en ondertussen mee te gaan in een vernietigende fusie van sociale
woonmaatschappijen, draait de Stad haar inwoners een rad voor de ogen.

Kortom, de Stad en het OCMM Gent maken zich schuldig aan de schending van Europees
Recht, speculatie, opdrijven van grondprijzen, schending van het verbod op Discriminatie,
schending van de Conventie van Parijs en het draaien van een rad voor de ogen van haar
inwoners.
Door deze beschuldigingen te uiten, zijn we ons er van bewust dat wij onderworpen zijn aan
mogelijke vervolgong wegens laster. En het is vrijwillig dat ik mezelf blootgeef.
Wat de mensen betreft die ik beschuldig, ik ken ze niet, ik heb ze nooit gezien, ik heb geen
wrok of haat tegen hen. Het zijn voor mij slechts entiteiten, geesten van sociaal kwaad. En
de daad die ik hier stel is slechts een revolutionair middel om de explosie van waarheid en
gerechtigheid te verhaasten. Ik heb maar één passie, die van het licht, in naam van de

mensheid die zoveel geleden heeft en recht heeft op geluk. Mijn vurig protest is slechts de
schreeuw van mijn ziel.

Huts Katoenatie

Even terugspoelen naar 2016: in dat jaar kocht Fernand Huts, CEO van KatoenNatie, 72 percelen aan landbouwgrond, in totaal goed voor 450 hectare. De percelen liggen in Zeeland, zijn eigendom van het Gentse OCMW en krijgen een prijskaartje van 17,5 miljoen euro. Via zijn Luxemburgse holding krijgt KatoenNatie die percelen in handen, ze liggen op een steenworp van zijn Antwerpse bedrijf.

 
 
 

Stadskas

Al snel kwam er protest tegen de verkoop: omdat de percelen in één stuk bij de notaris zijn gepasseerd en niet elk apart, heeft KatoenNatie flink minder kosten gehad. Daarnaast krijgen individuele boeren zo minder kans om ook een stuk landbouwgrond te kopen. “Concurrentiewetgeving is een Europese materie, daarom verklaarde de burgerlijke rechtbank zich onbevoegd. Nu is er echter een advies dat ons gelijk geeft”, zegt Verbeke. “Er zou sprake zijn van onrechtstreekse subsidiëring. Dat stad Gent zich nog steeds achter Huts schaart, vinden we onbegrijpelijk. De opbrengst van die gronden diende voor het oprichten van woonzorgcentrum Zuiderlicht, maar met drie miljoen euro extra kan je net nu, als de wooncrisis zo hard wringt, nog veel meer doen”.

Dus pootten de actievoerders een gigantische vrouwe Justitia neer aan het hof van beroep. Al wil de groep ook duidelijk maken dat zij niet enkel op KatoenNatie mikt. “Het gaat gedeeltelijk over de verkoop van landbouwgronden aan grote industriesites die deze gebruiken als pasmunt bij de uitbreiding van hun terreinen. Anderzijds moet ook de uitverkoop van het stadspatrimonium stoppen. Het is eenvoudigweg té duur.”

Bij het kabinet van OCMW-voorzitter Rudy Coddens (Vooruit) klinkt terughoudendheid. “Het stadsbestuur wacht de uitspraak van het hof van beroep af. Wanneer we hier kennis van nemen zullen we ons beraden over een verdere aanpak”, klinkt het in naam van de coalitie

Apache: Gents OCMW roept vrije markt in voor omstreden verkoop van gronden aan Huts

Enkele kern boodschappen uit het artikel:

Een basisregel voor openbaar verkopen stelt een gelijke behandeling van alle Belgen voorop, wat met de beslissing om alle gronden in één miljoenenverkoop te steken niet het geval is.

Bijloke vraagt om de vordering te verwerpen omdat het landbouwkoppel geen belang zou hebben.

Het OCMW spreekt kritiek op de beperkte concurrentie tegen met de argumentatie dat de verkoop in één lot vanuit economisch oogpunt de beste keuze was.

Het feit dat het goed wordt toegewezen aan degenen met het hoogste bod is volgens het OCMW inherent aan het vrijemarktsysteem.

Het OCMW eist een rechtsplegingsvergoeding van maar liefst 42.000 euro en vraagt het hof om de uitspraak te laten publiceren in een krant en op de Facebookpagina’s van de middenveldorganisaties.