Gent – Ons referendum over betaalbaar wonen

Afgiftemoment op 15.05.23 om 15.00 uur Stadhuis Gent

Onlangs publiceerde Stad Gent een uitgebreide studie over wonen in Gent. Twee studiebureaus analyseerden de huidige problemen en uitdagingen omtrent wonen in Gent en deden aanbevelingen voor het beleid.

De studie becijfert en bevestigt de dynamiek waar vaak over gesproken wordt. Heel wat jonge mensen komen hogere studies doen in Gent en veel onder hen ‘blijven plakken’ in de stad. Jonge mensen (18-24j) wonen vaak eerst in het centrum en verhuizen later (als ze 25-34j zijn) naar een deelgemeente.

Er zijn ook veel Gentenaren die wegtrekken uit Gent, zeker tussen de leeftijd van 20 en 39 jaar. Ongeveer de helft van deze mensen zeggen dat het geen bewuste keuze was om uit de stad te vertrekken. Vermoedelijk dus omdat ze geen betaalbare woning in Gent konden vinden.

De studie maakt een inschatting van het aantal huishoudens dat in Gent zou willen wonen tegen 2030 en 2040 om in te schatten of vraag en aanbod in evenwicht zou geraken. Dit is niet het geval, er blijkt een groot tekort aan gezinswoningen en een beperkter tekort aan appartementen.

De studie houdt bij de inschattingen geen rekening met toerisme en studentenverblijven. De tekorten zullen vermoedelijk groter zijn dan nu ingeschat.

De combinatie van een grote vraag en een laag aanbod zorgt voor de hoge prijzen op de private markt. Aangezien vraag en aanbod ook in 2040 nog niet in evenwicht zullen zijn, zullen de prijzen op de private markt dus de komende tientallen jaren niet stabiliseren, laat staan afnemen.

Wonen in Gent wordt voor meer en meer mensen onbetaalbaar. De helft van de Gentenaren die huren op de private markt, betalen meer huur dan wat als betaalbaar beschouwd wordt (30% van het inkomen). Een woning of appartement kopen is ook onbetaalbaar geworden voor veel mensen. Op vijf jaar tijd zijn de verkoopprijzen met 30% à 35% gestegen in Gent.

Kan dit probleem opgelost worden door heel veel bij te bouwen?

De conclusie van de studie is dat er bij ongewijzigd beleid er tegen 2040 in Gent een tekort van zo’n 800 appartementen en zo’n 5.100 gezinswoningen zal zijn. Maar deze studie gaat ervan uit dat er nu nog geen tekort is. Dit klopt niet want nu al verlaten elk jaar zo’n 3.000 huishoudens Gent, waarvan de helft vermoedelijk omdat de stad te duur geworden is.

In de studie wordt een grondige inschatting gemaakt van het aantal woningen en appartementen dat tegen 2040 in Gent gebouwd zal worden, maar een aanzienlijk deel hiervan gaat niet naar Gentenaren. In de periode 2018-2021 kwamen er elk jaar 1.035 appartementen bij waar niemand gedomicilieerd is. Op 1 januari 2022 ging het in het totaal om zo’n 8.400 woningen en 25.300 appartementen in Gent waar niemand gedomicilieerd was. Dit betreffen o.a. tweede verblijven, studentenverblijven en AirBnb’s.

Het is duidelijk dat meer bouwen alleen niet zal volstaan om de wooncrisis effectief aan te pakken. Vraag en aanbod terug in evenwicht brengen blijkt helemaal niet realistisch op korte en middellange termijn. Zolang de vraag groter is dan het aanbod, zullen de prijzen blijven stijgen en blijft Gent voor meer en meer mensen onbetaalbaar te worden.

In de studie wordt daarom benadrukt dat de uitbreiding van het woonaanbod gericht moet gebeuren. Dit is net ook wat wij met TE DUUR voorstellen. Twee studiebureaus analyseerden de huidige problemen en uitdagingen en deden aanbevelingen voor het beleid.

De studie spreekt klare taal over betaalbaar wonen:

=> “De private markt biedt geen antwoord op de behoefte aan betaalbaar wonen voor een groot deel van de Gentenaars.”

=> “Er ligt dan ook een bijzondere opgave bij de overheid om het betaalbaar wonen op de huurmarkt fors uit te breiden. Daarbij dient ingezet te worden op betaalbaar wonen voor de laagste inkomens. Voor de 20% laagste inkomens wordt specifiek gekeken naar sociale huurwoningen als oplossing voor de wooncrisis. Voor de 20% er net boven dient ingezet te worden op budgethuurwoningen als duurzame woonoplossing.”

De studie doet ook aanbevelingen om de ambities te realiseren.

=> “Het beschikken over een grondpositie is één van de kritische succesfactoren voor het voeren van een sterk woonbeleid.”

=> “De gronden van Groep Gent op Gents grondgebied moeten daarom behouden worden om zo efficiënt mogelijk de beoogde doelstellingen te bereiken.”

=> “Stad maakt een screening van alle goederen in haar patrimonium om na te gaan welke ontwikkelbaar zijn in functie van een groter, al dan niet sociaal woningaanbod. Dit moet uiteindelijk leiden tot een grondenbank voor sociaal en betaalbaar wonen.”

Dit alles komt volledig overeen met wat TE DUUR voorstelt en wil afdwingen met een volksraadpleging in Gent:

1. Stop de verkoop van publieke gronden en gebouwen.

2. Richt een grondenbank op met de geschikte terreinen van Groep Gent en realiseer op deze gronden sociaal en betaalbaar wonen.

De volledige studie kan hier gedownload worden:
https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/nieuws-evenementen/woonstudie-wijst-op-oplopend-tekort-aan-gezinswoningen

Klik hier voor de korte begeleidende nota bij het indienen van de handtekeningen

Klik hier voor de uitgebreide nota bij het indienen van de handtekeningen

Pepijn B. een initiatiefnemer referendum