Heeft de volksraadpleging in Gent al iets opgebracht?

SPQG, het bestuur en het volk van Gent 

Maandag 27.05 neemt de gemeenteraad een besluit aan over de verkoop van gemeentelijk publiek vastgoed. 

SPQG, het bestuur en het volk van Gent

Eerste beleidsdaad in uitvoering van volksraadpleging ‘grondrecht betaalbaar wonen’


Het is de eerste beleidsdaad van de gemeenteraad na de volksraad van 8 oktober 2023 over ons grondrecht betaalbaar wonen. 

Het besluit toont sterke gelijkenissen met het moratorium op de verkoop van publieke landbouwgronden dat werd aangenomen door de OCMW raad van november 2022 en dat loopt tot eind dit jaar.

Het komt er op neer dat gemeentelijke publieke gronden en panden slechts kunnen verkocht worden na het aftoetsen van een cascade aan voorwaarden. 

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de raad van de Gentenaars aan het bestuur. Het is een eerste stap om gemeentelijk vastgoed niet langer te privatiseren en om die grondposities te activeren voor sociaal en betaalbaar wonen. 

De cascade bepaalt een stappenplan alvorens kan worden overgegaan tot privatisering. Eerst worden gronden en panden te koop aangeboden aan andere overheden en voor het algemeen belang. Pas in laatste instantie kan worden overgegaan tot privatisering. 

SPQG-overleg verzekert waakzaamheid

Over het voorstel van besluit vond een eerste zogenaamd SPQG-overleg plaats met een initiatiefnemers van de volksraadpleging en de Gentse wooncoalitie. 

 SPQG is latijn voor “het bestuur en het volk van Gent “ en staat op tal van Gentse publieke gebouwen. In de 19de eeuw lazen de Gentenaars schertsend : “ ‘s Gents Penning Qualijk Gebruikt “. 

 Het overleg toont aan dat het zonder de burgers niet meer kan. Als het besluit wordt aangenomen en na de verkiezingen van oktober wordt aangehouden of versterkt, kan de komende jaren het advies van 8 oktober werkelijkheid worden. Eerder al stuurde het Stadsbestuur een politiek signaal naar de Vlaamse regering om tegen 2050 te komen tot 20% huishoudens in volkshuisvesting in onze stad. 

Volksraad.be zet voluit in om het cascadebesluit uit te voeren met 0 privatisering en zal in het SPQG-overleg dossier per dossier advies uitbrengen en de nodige stappen zetten en acties ondernemen om deze doelstelling te bereiken. 

Patrimonium actief inzetten voor volkshuisvesting, betaalbaar wonen en… tegen verarming van de stad

Wij gaan er immers van uit dat de Gentse grondenbank geen “passief patrimonium” is zoals Sogent stelt. Het is net een actief in ons publiek vermogen waarop risicovrije schuld kan gemaakt worden om te investeren in volkshuisvesting en betaalbaar wonen. Los van de bestemming en de ligging van de grondposities. In Gent of buiten Gent. 

Onze publieke grondposities privatiseren is een eenmalige boekhoudkundige operatie die de grondprijzen in de stad en buiten de stad stuwt. Overigens betekent een euro grond verkopen om een euro stenen aan te kopen een verarming van de stad. 

Geen achterpoortjes: volledige openbaarheid van bestuur is noodzakelijk

De verkoop door het OCMW van 10 ha landbouwgrond in Tielt aan de Vlaamse grondenbank VLM brengt meer dan een miljoen euro op die OCMW kan investeren. Aangezien VLM een openbare instelling is betreft het hier geen privatisering. Goed zo! Maar wat gebeurt er achteraf?

Zal het OCMW dit geld investeren in volkshuisvesting of betaalbaar wonen? 

Wat zal de VLM in de toekomst doen met de Tieltse grond. Zijn er garanties dat ze deze toch niet op de verhitte private grondenmarkt smijt? 

Wij vroegen inzage openbaarheid van bestuur bij VLM naar het schattingsverslag van de grond en bekwamen nul op rekest omdat… VLM zijn concurrentiepositie op de grondenmarkt niet in het gedrag wil brengen! 

Het cascadebesluit kan maar werken met volledige openbaarheid van bestuur van alle Gentse grondposities. Gent moet hier het voortouw nemen. En net op dat punt hier twee oproepen :

  1. Wij roepen het stadsbestuur op om het cassatieberoep tegen het historisch arrest over de Bijlokegronden stil te leggen. Dit arrest legt een nieuwe norm op inzake ons kent ons vervreemding van publieke gronden. Het arrest is een hulp bij de uitvoering van het cascade besluit in de geest van de volksraad van 8 oktober. De prachtige tentoonstelling Gentse Gronden in het Stam verdiept en verbreedt het debat. Niet alleen over de Bijlokegronden maar over de ganse Gentse grondenbank. Het cassatieberoep fnuikt het debat over hoe die inzetten voor betaalbaar wonen. 

  2. In bijlage alle gronden en gebouwen die OCMW wenst te verkopen. Wij betreuren de wijze waarop OCMW dit publiek heeft gemaakt, met name via een vacature voor een makelaar zonder rekening te houden met de cascadenota. Met alleen winstmaximalisatie op de balans van Sogent. Sogent kan afwijken van de autofinancieringsmarge die de hogere overheden de gemeenten opleggen om hun investeringen te financieren. Wij vragen dat Sogent hier gebruik van maakt om gronden te houden. Sogent kan op die manier samen met de gemeenten, sociale woningmaatschappijen en andere besturen gronden in erfpacht aanbieden om ze te ontwikkelen voor volkshuisvesting of sociaal verhuur. Wij hebben zelf als burgers kontakt met besturen en burgers in deze gemeenten met dit doel. Wij roepen iedereen die daarbij het SPQG-overleg kan helpen op om kontakt te nemen.