Nog 1,2 miljoen vierkante meter publieke grond in Brussels gewest.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt nog ruim 1,2 miljoen vierkante meter onbebouwde publieke gronden en leegstaande gebouwen die beschikbaar zijn voor zogenaamde ‘zachte functies’. Dit schept veel mogelijkheden voor betaalbaar wonen. ‘Grond is de sleutel.’

Het patrimonium van meer dan 50 publieke actoren is goed voor net geen 500 percelen publieke grond in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Samen beslaan al die percelen een grondoppervlakte van
ruim 1,2 miljoen vierkante meter aan onbebouwde gronden of leegstaande gebouwen.

Toegang tot bestuursdocumenten. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft niettemin een databank waar andere steden van dromen. Sinds 2015 worden alle onbebouwde gronden en leegstaande gebouwen van publieke eigenaars geïnventariseerd die geschikt zijn voor zogenaamde ‘zwakke functies’, zoals publieke huisvesting of buurtvoorzieningen. Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling beschrijft het potentieel van de belangrijkste bouwgronden in de zogenaamde “prioritaire ontwikkelingspolen”, zoals de Noordwijk, Josaphat of het Weststation.

De meeste vrije gronden of leegstaande gebouwen zijn in handen van – of versnipperd tussen – 23 lokale overheden, vooral gemeentebesturen, maar ook OCMW’s en één kerkfabriek. Daarna volgen de verschillende gewestelijke actoren, met de Grondregie op kop, gevolgd door de gewestelijke
ontwikkelingsmaatschappij Citydev. Sociale huisvestingsmaatschappijen komen pas op de vijfde plaats.
Van al die nog beschikbare gronden was in 2019 ongeveer 35% bebost. De rest is grotendeels verhard
of bestaat uit grasland. Slechts 6% van de oppervlakte is bebouwd. Zowat 30% van de
beschikbare gronden ligt braak, ruim 20% wordt als parking gebruikt, bijna 20% als moestuin. Het groene
karakter van veel gronden in gebieden bestemd voor wonen leidt alvast tot spanning over de toekomstige invulling.
De laatste update van de inventaris van onbebouwde gronden en leegstaande gebouwen dateert uit 2019. De databank wordt momenteel geactualiseerd. “We lopen wat vertraging op door een gebrek aan
middelen”, zegt databeheerder Annabelle Guerin van perspective.brussels. “Zelf hebben we geen globaal zicht op de totaliteit en de evolutie van het patrimonium. Wij zorgen enkel voor een actualisering van informatie over alle terreinen die potentieel inzetbaar zijn voor huisvesting of andere zachte functies, zoals scholen of een crèche. Wij beantwoorden daarmee vragen van publieke actoren die op zoek zijn naar een beschikbare site.”

Hefbomen voor wonen

Waarom is het belangrijk dat een gewest of andere overheden een duidelijk zicht hebben op hun patrimonium? Publieke grond kan een belangrijke hefboom zijn voor meer betaalbaar wonen.
Ook in Brussel slaat de woningcrisis hard toe: huurprijzen blijven stijgen, net als de koopprijzen van woningen en bouwgronden zijn heel schaars. Meer dan 50.000 kandidaat-huurders wachten op
een sociale woning.
Brusselse huishoudens besteden gemiddeld 34% van hun budget aan huisvesting (huur en energiekosten). De 25% armste gezinnen in Brussel besteden er zelfs meer dan 43% van hun budget aan. Om een menswaardig leven te leiden, is de stelregel dat die ‘woonquote’ maximaal 30% bedraagt.

Het volledige artikel kan u hier downloaden