Persbericht

De burgers uit Oost Vlaanderen die handtekeningen ophalen voor de volksraadpleging ” betaalbaar het wonen” (www.teduur.be) , wensen te reageren op het besparingsplan van 85 miljoen euro zoals voorgesteld door het stadsbestuur van Gent.

De verhoging van de opcentiemen op het Kadastraal Inkomen (KI) werd in de pers aangekondigd als een grondbelasting.

Gezien grond in de referendumvraag centraal staat stellen wij voor om de term ” grondbelasting” voor deze maatregel af te wijzen.

De verhoging van het KI treft alle eigenaars van vastgoed. Maar de speculatie die  wonen te duur maakt, is een speculatie op grond en op de rente die grond oplevert naarmate de stad werkt, bouwt en investeert 

De verhoging van het KI treft dus alle eigenaars volgens de waarde van hun eigendom, maar roomt de meerwaarde niet af die investeerders realiseren op bijvoorbeeld publieke of semi-publieke gronden.

Zo is bekend dat tal van ontwikkelaars van studentenverblijven grote meerwaarden realiseren op gemene grond waartegen de opcentiem op KI niet opweegt. 

De privatisering van publieke gronden staat centraal in de volksraadpleging. Stad en provincie verkopen publieke gronden. Het grondkapitaal publiek houden en activeren, zou de stad niet alleen lange termijn grondente opleveren en helpen tegen de verhitting van de grondenmarkt in de stad en zijn ommeland. Het zou ook de zwakste schouders onder de grondeigenaars ontlasten.  

De verhoging van het KI brengt de stad Gent 30 miljoen euro op in ruil voor de verlaging van de personenbelasting. Huurders zuurstof geven om huisbezit te belasten lijkt  inderdaad rechtvaardige fiscaliteit. Maar de meerwaardebelasting op grond, en vooral op publieke grond van de stad en de provincie verdeelt beter en zou beter zijn voor de stadskas. Zeker wanneer in studentenverblijven voorzien wordt voor mensen die hier geen belastingen betalen.

Korte termijn fixatie op de schuldaflossingsgraad van onze locale besturen kleurt al te zeer besparingen, belastingen en privatiseringen. 

Deze begrotingsoperatie is een gemiste kans om na de pandemie en midden de onzekerheid om de oorlog in Europa, het oude normaal de rug toe te keren.

Het zijn de burgers en onze overheden die de boel hebben recht gehouden. Het zijn publieke investeringen en sociale uitgaven die de buffer vormden om honderd duizenden mensen uit de armoede te houden.

De stad Gent gaf sinds de pandemie hiervoor voluit en terecht geld uit. Het stadsbestuur speelt met deze begroting opnieuw de rol van  armlastige overheid zonder kapitaal en van schuldenaar met enkel risico’s zonder uitzicht op investeren. Terwijl de echte risico’s vandaag te vinden zijn bij de enorme private schuld die massaal zijn weg vindt naar speculatieve investeringen in vastgoed.

Vastgoed wordt voor alles een belegging en dat gaat ten koste van het grondrecht op betaalbaar wonen. Een grondrecht dat de stad onderschrijft door haar steun aan de Woonzaak en aan de Shift, de internationale streefdoelen van de UNO.

De overheden moeten daarom op hun grondrecht staan en hun publieke gronden publiek houden als beste waarborg voor de solidariteit met de komende generaties, voor klimaatverantwoordelijkheid en voor betaalbaar wonen.

Het voorstel dat voorligt in het referendumverzoek komt er op neer dat de stad en de provincie hun gronden houden als kapitaal voor niet speculatieve financiële instrumenten om te investeren naar 40% sociaal wonen.  Voorrang aan die 40% van de bevolking in bestaansonzekerheid dat te veel van zijn inkomen moet uitgeven om zijn recht op wonen op te nemen.

Tot slot wijzen de burgers van Teduur.be  nog op drie lopende dossiers in onze provincie:

Ten eerste betreuren wij dat de provincie Oost-Vlaanderen in zijn meerjarenbegroting al een inkomst heeft ingeschreven uit de verkoop van het Pand/Caermersklooster. En dit zonder het resultaat van het Stadsdebat af te wachten dat provincie en stad organiseten over de toekomst van het Pand. 

Teduur.be steunt het Pandfonds dat is opgericht in het kader van het Stadsdebat en het burgerinitiatief Pand dat door 1800 mensen onderschreven is. Dit fonds beoogt een invulling van het pand in co-creatie en burgerparticipatie op minstens publieke grond. Dus zonder vervreemding van gemeengoed.

Ten tweede verwijst teduur.be naar een advies van de EU commissie aan het Hof van Beroep van Gent in de zaak Huts.

Volgens dit advies  is de vervreemding van 450 ha stadsgrond aan de investeringsmaatschappij BV Bijloke van Fernand Huts gepaard gegaan met een staatsteun van tussen de 3 en de 13 miljoen euro. Een blamage voor de stad en alle Gentenaren.

Wanneer de rechter dit advies volgt betekent dit dat Fernand Huts de stadskas met tussen de 3 en de 13 miljoen euro moet vullen. Geld dat kan dienen voor betaalbaar wonen.

Wij zijn verontwaardigd over de houding die het stadsbestuur inneemt in deze zaak. De stad hoeft het niet eens te zijn met de boeren en de burgers die de vernietiging deze schandelijke verkoop van ons gemeengoed vragen.

Maar als de hoogste ambtelijke autoriteit van Europa de stad de kans geeft het recht te laten zegevieren waardoor 13 miljoen euro terugvloeit naar het volk van Gent, dan is het de taak van de stad pal achter het volk van Gent te staan en het algemeen belang voorrang te geven op het geld van Huts. 

Op dinsdag 13 september om 11u wordt voor het hof van beroep gepleit in deze zaak. Om 10u verzamelen boeren en burgers voor het oude Justitie paleis. Wij roepen iedereen op om daar aanwezt te zijn.

Maar wij roepen vooral de stad op het geweer van schouder te veranderen en de advocaten die pleiten in naam van de gemeenschap, opdracht te geven het advies van de EU commissie te volgen.

De grond van de zaak is de zaak van de grond. En die zaak wordt beter gediend door de stadskas te vullen dan de portefeuille van grootgrondbezitter Fernand Huts 

Ten derde is er het besluit van de voorzitter van de gemeenteraad van Gent die op 18 oktober in de UFO van de universiteit een commissie wonen van de gemeenteraad heeft bijeengeroepen over studentenverblijven.

Het wordt een zitting op verplaatsing waar vele Gentenaars opzoek naar een betaalbare woning naar uitkijken. 

De voorzitter van de gemeenteraad besliste eenzijdig niet bevoegd te zijn  over over een debat over studentenverblijven naar aanleiding van een uitbreiding van een vergunning in de Holstraat. Tegen deze beslissing wordt verzet aangetekend door de initiatiefnemers van het burgerinitiatief, net zoals nog lopende is rond het Pand.

Wij rekenen op de voorzitter om vooralsnog de initiatiefnemers aan het woord te laten op 18 oktober aangezien vele burgers hierover hun bekommernissen uiten bij het ophalen van de handtekeningen.

Wie tijdens de Gentse feesten contact wil kan ons altijd vinden in de Bibliotheekstraat, naast Vrouwe Justitia die achter ons op het grondrecht op wonen staat samen met Woonzaak.

TeDuur werkt samen met

Recht op betaalbaar wonen

Geen mens op straat en Woonzaak om het recht op betaalbaar wonen voor elk mens te realiseren.