Volksraadpleging Grondrecht betaalbaar wonen

Ingediend door:

Wim Christiaens, Simon Clément, Robbe Demey, Hildegarde De Simpelere,Johan De Troyer, Raf Verbeke, namens de feitelijke vereniging www.volksraad.be

Er worden twee volksraadplegingen georganiseerd, één op lokaal en één op provinciaal niveau. Het doel van de volksraadplegingen is volgens indiener dubbel:

  • Een aantal vragen betreft het Pand, een lokaal en provinciaal dossier dat tot de bevoegdheid van de stad behoord en waar de stad en de provincie de komende maanden besluiten dient te nemen die rechtshandelingen inhouden. Een aantal andere vragen betreft, het woonbeleid en het grondenbeleid waarbij de stad en provincie gevraagd worden stelling te nemen rond de vervreemding van publieke gronden en publiek woonpatrimonium waarbij sociale woningen beschouwd wordt als publiek goed gezien zijn financieringsmodel en de bevoegdheid van de Vlaamse regering. Deze vragen houden dus geen rechtsgeldige handelingen in in bepaalde dossiers, maar vormen een politiek statement in het algemeen en meer in het bijzonder in het licht van de overdrachtsaktes van die de nieuwe woonmaatschappijen de komende vijf jaren zullen uitvoeren en van de deelname van de gemeenten in de woningmaatschappijen, beide als gevolg van het nieuwe decreet.

De initiatiefnemers verenigd in www.volksraad.be zijn bezorgd dat het grondrecht op wonen in het gedrang komt door de privatisering van publieke gronden en door de vastgoedspeculatie in het algemeen. Ze schrijven zich in een brede coalitie onder de noemer Woonzaak die ook door de stad Gent onderschreven wordt. Zij wensen het maatschappelijk debat hierover op een hoger niveau brengen.

Ze schrijven zich met het middel volksraadpleging in in het participatief debat dat de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen hebben op gang gebracht.

Hun doel is de participatie van alle burgers te stimuleren en tegelijkertijd het maatschappelijk debat te voeren over ” de grond van de zaak, de zaak van de grond”. Er is een brede groep inwoners van Gent en Oost-Vlaanderen aan het groeien die bezig zijn met het grondrecht op betaalbaal wonen en die een zeer breed palet van vragen hebben opgesteld. Wij zijn ons bewust van de complexiteit van onze vraag, maar wij permitteren ons toch om 10 verschillende vragen en varianten voor te leggen telkens op de twee niveaus.

Vraag om advies aan de Vlaamse Adviescommissie Volksraadpleging over de rechtsgeldigheid van de verschillende varianten van vragen om te stellen in 2 volksraadplegingen, één op het niveau van de stad Gent en één op het niveau van de Provincie Oost-Vlaanderen.

De vragen zijn bewust nogal complex geformuleerd om zo exact mogelijk de rechtshandeling te benaderen die voortvloeit uit het besluit dat voortkomt uit de volksraadpleging. De vraag legt de keuze voor of de grond van het Pand eigendom blijft van een publieke dan wel private partner. Overheden kunnen patrimonium vervreemden aan andere overheden buiten schattingsverslag. De stad Gent is aandeelhouder van de cv WoninGent en zal ook participeren in de toekomstige Woonmaatschappij. Wie Ja antwoordt op de eerste vraag kiest ervoor dat de grond van het Pand in publieke handen blijft. Wie nee stemt staat toe dat de grond ook vervreemd kan worden aan private spelers. Dit is verboden onder het schattingsverslag. Een sociale huisvestingsmaatschappij, hoewel ook onder statuut CV is een publieke partner. De verkoop buiten schattingsverslag is het cruciale criterium om te kunnen spreken van publiek bezit of niet omdat de concurrentieregels geen verkoop van publieke gronden onder schattingsverslag toelaten.

In het dossier van de fusie van de woonmaatschappijen heeft de provincie geen bevoegdheid. De gemeenten zijn wel deelnemer, maar het is de regio Vlaanderen die bevoegd is voor de regels over de vervreemding van patrimonium van de verschillende te fuseren maatschappijen. De vraag strekt ertoe de kiezer voor de keuze te stellen om hun bestuur te vragen politiek stelling te nemen naar de Vlaamse regering en naar de woonmaatschappijen of de gronden van de sociale woningen aan private kopers kunnen verkocht worden of niet. Wie ja stemt kiest ervoor dat het provinciebestuur en het gemeentebestuur via een motie of een politieke belofte of een stellingname in de bestuursorganen van de woonmaatschappijen, volledig en vooraf uitsluiten dat grond van woonmaatschappijen op hun grondgebied kunnen verkocht worden aan private kopers.

Het spreekt voor zich dat de goedgekeurde vragen in andere provincies het voorwerp kunnen uitmaken van het houden van een volksraadpleging aldaar. Wij staan klaar om daarbij hulp te bieden waar nodig. Contacteer ons gerust.